ตัวบ่งชี้ที่ 1 การประเมินภาวะผู้นำและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารทุกระดับ
หมายเลข รายการหลักฐาน
1.1 ข้อมูลจากสำนักแผน

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
หมายเลข รายการหลักฐาน
2.1 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2563

ตัวบ่งชีที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยพายัพ
หมายเลข รายการหลักฐาน
3.1 R 2.1 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2563

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามปฏิบัติการประจำปีระดับสำนัก/หน่วยงาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.1 รายงานการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ตามตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย รอบที่ 3 (1 มิ.ย. 2563 - 31 พ.ค. 2564)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หมายเลข รายการหลักฐาน
5.1 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ตัวบ่งชี้ที่ 6 การบริหารของฝ่าย/หน่วยงานเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
หมายเลข รายการหลักฐาน
6.1.1 พันธกิจของหน่วยงาน
6.1.2 ขั้นตอนดำเนินงาน(Work Procedure)
6.1.3 ขั้นตอนการดำเนินการ Work Instruction (งานโสตฯ)
ขั้นตอนการดำเนินการ Work Instruction  (ตรวจข้อสอบ)
ขั้นตอนการดำเนินการ Work Instruction  (งานจัดซื้อ)
ขั้นตอนการดำเนินการ Work Instruction  (งานจัดซื้อ แจ้งซ่อม)
ขั้นตอนการดำเนินการ Work Instruction  (งานเครือข่าย)
6.2.1 Job Description งานบริหาร
6.2.22 Job Description งานสนับสนุนเทคโนโลยี
6.2.3 Job Description งานระบบเครือข่าย
6.2.4 Job Description งานพัฒนาระบบ
6.2.5 Job Description งานนวัตกรรมการศึกษา
6.2.6 Job Description งานสนับสนุนบริการ
6.3.1 แผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากรสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
6.3.2 ผลดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล
6.4.1 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
6.4.2 เล่มจัดการความรู้
6.5.1 https://helpdesk.payap.ac.th
6.5.2 www.facebook.com/itpayap
6.5.3 Line Group : PYU Community , PYU News
6.6.1 https://helpdesk.payap.ac.th
6.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์ประจำแผน 5 ปี
1. รายงานสรุปผลการดำเนินการอบรมโครงการ IT Proficiency
2. รายงานการอบรม IT Proficiency
6.6.4 รายงานสรุปการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ (Adobe)
รายงานสรุปการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ (SPSS)
6.6.5 รายงานสรุปการใช้งานโดเมน
6.7.1 แผนบริหารความเสี่ยงสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา