เอกสารอ้างอิง การประกันคุณภาพปีการศึกษา 2564
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การประเมินภาวะผู้นำและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารทุกระดับบ
หมายเลข รายการหลักฐาน
1.1 ข้อมูลจากสำนักแผน

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
หมายเลข รายการหลักฐาน
2.1 แผนปฏิบัติการ มพย 2564
2.2 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564

ตัวบ่งชีที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยพายัพ
หมายเลข รายการหลักฐาน
3.1 R 2.1 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามปฏิบัติการประจำปีระดับสำนัก/หน่วยงานน
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.1 รายงานการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ตามตัวบ่งชี้ฯ

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หมายเลข รายการหลักฐาน
5.1 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

ตัวบ่งชี้ที่ 6 การบริหารของฝ่าย/หน่วยงานเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
หมายเลข รายการหลักฐาน
6.1.1 ขั้นตอนการแจ้งซ่อม Helpdesk
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน IT Support
ขั้นตอนการดำเนินการ งานข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา
6.2.1 Job Description งานสนับสนุนเทคโนโลยี
6.2.2 Job Description งานระบบเครือข่าย
6.2.3 Job Description งานสนับสนุนบริการ
6.2.4 Job Description งานสนับสนุนการศึกษา
6.2.5 Job Description งานพัฒนาระบบ
6.3.1 Job Description รายบุคคล
6.3.2 แผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากรสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.4.1 ระบบกลไกการจัดการความรู้
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
6.4.2 เล่มจัดการความรู้
6.5.1 มติการอนุมัติในการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตหอพักนักศึกษา
ระบบกลไกการจัดการข้อร้องเรียน
6.5.2 จดหมายขออัพเกรดเครืองคอมพิวเตอร์
6.6.1 https://helpdesk.payap.ac.th
6.6.2 สรุปงบ maintanance แผน 5 ปี (31-6-65)
6.6.3 สรุปการใช้งาน Zoom ปีการศึกษา 2564
6.6.4 รายงานสรุปการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ (Adobe)
รายงานสรุปการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ (SPSS)
6.7.1 แผนบริหารความเสี่ยงสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา